Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği
+90 (535) 203 07 85 İstek ve Önerileriniz
Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi 

Madde 1 – Derneğin Adı: ‘’Zara Sanayici ve İşadamları Derneği’’dir. Kısa adı “ZASİAD”dır. Derneğin merkezi ‘’İSTANBUL’’ ilidir. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, üzere Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas olarak Zaralı sanayici ve işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, mesleki ve ekonomik yönden bilgi akışını sağlamak. Sorunlara sahip çıkarak üyelerinin öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek. Zara’nın sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek, amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre ve işadamları kesimine Öncelik vermek üzere

1) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir Şekilde uygulanmasına destek olmak, gerekli altyapının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar yapmak.

3) Amaç ve faaliyetler için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade etmek; toplantı, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

4) Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak.

5) Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak. yapmak

6) Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi, özel kurumlara, şahıslara ve kamuoyuna iletmek. Derneğin amacı doğrultusunda düşünce hareket birliği oluşturmak.

7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

8) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılı etkinlikler, yarışmalar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

9) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. 

10) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplamak, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek.   

11) Gerektiğinde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Bu amaçla tüzelkişilikler kurmak kurulu bulunan şirketlere, ortak olmak Gerektiğinde satmak. Üyelerin  arasında  tüzel kişiliklerin oluşmasına önderlik etmek. Dernek üyelerin kuracağı tüzel kişiliklere  ortak olmak. Bu tüzel kişilerin yönetimlerinde bulunmak.  

12) Gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, sandık kurmak.  

13) Gerekli görünen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak.   

14) Uluslararası alanda işbirliği yapılanmasında yarar görülen hallerde, yurt dışarıdaki benzer amaçlı dernek, birlik ve federasyonlarla işbirliği yapmak.  

15) Gerekli hallerde 5072 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.  

Derneğin Faaliyet Alanı 

Dernek, İşadamı – Sanayici yardımlaşması ve sosyal alanında faaliyet gösterir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Asıl üyeler: Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

Fahri Üye: Derneğin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve yönetim kurulu tarafından genel kurula önerilen ve genel kurul kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.  

Onursal Üye: Derneğin yönetiminde görev yapmış, görevi esnasında yaptığı çalışmalarla takdir kazanmış ve toplum içerisinde belirli bir saygınlığı bulunan, ancak mazereti itibariyle derneğin genel kurul üyeliğinden ayrılmış üyedir. Genel kurul kararı ile onursal üyelik unvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir fakat oy kullanamaz.

Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduğunu gösterir belgenin bulunması gerekmektedir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. 

Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.  Üyelerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma 

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
2- Verilen görevlerden sürekli kaçmak.
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay için ödememek.
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olmak şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten, çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

Derneğin Organları 

Madde 6 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir 

1) Genel kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu
4) Yüksek danışma kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı usulü  

Madde 7 – Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul; 

1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı olan üyeler en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurulu katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri katar Başkan vekili ile Yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan Başkanına aittir. Genel kurulda, Yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin Onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması Zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel Kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu Başkanı veya temsille Görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kararlar; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararla ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 9 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1 – Dernek organlarının seçilmesi,

2 – Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3 – Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4 – Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5 – Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6 – Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelilerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7 – Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8 – Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9 – Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10 – Derneğin vakıf kurması, Başkaca tüzel kişilikler kurması, ortak olması. Satın alması. Ortaklıktan ayrılması yada .Bu kurumların organlarında görev almaları için yönetim kuruluna görev ve yetki vermek,

11 – Derneğin fesih edilmesi,

12 – Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13 – Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Yönetim kurulu, on yedi asil ve yedi  yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan vekili, sayman, basın tanıtım ve halkla ilişkiler sekreterliği, genel sekreterlik. Sosyal işler sekreterliği, eğitim işleri sekreterliği ve üyeyi belirler.Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber   edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu oy çokluğunu sağlamış olur. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

6) Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ve bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

8) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

9) Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

11) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

A-) Başkanın Görev ve Yetkileri

1) Dernek tüzel kişiliğini yönetim kurulu adına, tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde, yurt içi ve yurt dışında temsil eder.

2) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder ve gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. ve Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar veya uygulanmasını gözetir.

3) Genel sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, sayman üyeyle de tüm muhasebe ve muamele belgelerini imzalar.

B-) Başkan Vekilinin Görev Ve Yetkileri

Başkan izinli, raporlu ve görevli olduğu durumlarda Başkanın görevlerini yürütür. Başkana vekâlet eder ve Başkan tarafından verilen grevleri yerine getirir.

C-) Saymanın Görev ve Yetkileri

Sayman derneğin gelir, gider hesaplarını tutar Başkanın da imzasını alarak bankadan para çeker, dernek adına yaptırılan iş karşılığında hak sahiplerine ödeme yapar, derneğin tahsilâtını bankaya yatırır, sarf evraklarını Başkanla beraber imzalar.

1) Derneğe gelir temin etmek için çalışmalar yapmak. Yönetim Kurulu üyelerini ve üçüncü Kişileri bu çalışmalara seferber etmek. Dernek üye aidatlarını tahsil etmek. Aksamalarda Üyeleri uyarmak.

2) Gerekli Harcama ve ödemeleri yapmak.

3) Gelir kaynaklarını araştırmak. Gelir kaynaklarını araştırıcı girişimleri organize etmek.

4) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri usulüne uygun tutmak ve tutturmak.

5) Genel kurula sunulacak mali rapor, kesip hesap bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve yönetim kurulunun onayı ile genel kurula sunmak.

6) Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demir başların alım-satımı, düşümü ve kaydını yapmak veya yaptırmak.

D-) Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sekreterliği

Derneğimizin basınla ilişkilerini, tanıtımını ve hemşerilerimize irtibatımızı sağlar. 

1) Basın ve yayın yolu ile derneğin ve faaliyetlerimizin tanıtımını yapmak.

2) Derneğin halkla ilgili faaliyetlerini yürütmek.

3) Organizasyonlarda yer alacak bilim adamı ,sanatcı,yazar,v.b.kişilerle iletişim kurmak.

4) Derneğin sponsorlukla ilgili faaliyetlerini yürütmek, bununla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla dernek adına görüşmeler yapmak.

5) Dernek adına internet sayfası oluşturarak güncelleşmesini sağlamak. Bu site aracılığı ile üyelerimiz ve hemşerilerimizin derneğimizle iletişimini sağlamak.

E-) Genel Sekreterin Atanması Görev ve Yetkileri

Dernek yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri içinden veya dernek üyeleri arasından veya üye olmayanlardan bir genel sekreter tayin edebilir. Genel sekreter yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder. Dernek yönetim kurulunun vereceği görev ve yetkiler doğrultusunda derneğin bilumum hizmet yükümlülüklerini, dernek tüzüğü ve yasal mevzuata göre yerine getirilmesini sağlar. Genel sekreter, yönetim kurulu üyeleri dışında seçilmiş yada görevlendirilmiş ise yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, oy hakkı olmaksızın, görev alanına giren hususlarda görüş bildirmek sureti ile yönetim kurulu Toplantılarına katılmak zorundadır.

1) Dernek adına yazışmaları yürütmek.

2) Yönetim Kurulu toplantısı ve gündemini hazırlamak ve yönetim kurulu üyelerine bildirmek.

3) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek.

F-) Sosyal İşler Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Sosyal işler sekreteri derneğin üyeleri arasında tanışma kaynaşma, birlik ve beraberliği Sağlamak için sosyal amaçlı organizasyonları planlar düzenler uygular. Sosyal amaçlı olarak Yöremizin insanı ile dayanışmayı amaçlar.

1) Üyeler arasında birlik ve beraberlik kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal Organizasyonları planlamak ve düzenlemek.

2) İlçemiz dahilinde ihtiyaçlı insanları tespit eder .Derneğimiz imkanları dahilinde yardımlar yapılmasını organize eder.

3) İlçemiz ve köylerimiz adına sosyal faaliyetler gösteren yöre derneklerimizle iş birliği yaparak sosyal hemşerilerimiz arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmek.

4) İlçemizin dahilinde yaşayan yada metropollerde yaşayan hemşerilerimizin katkıları ile ilçemiz ekonomik yönde gelişmesine katkı sağlamak. Çalışmalarını yönetim kuruluna rapor eder. Yönetim kurulu kararları doğrultusunda görevini yerine getirir.

G-) Eğitim Sekreterinin Görev Yetkileri

Derneğimiz eğitim ve eğitimli iş gücünün önemini çok iyi bilmektedir. Gerek derneğimiz üyelerinin ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücünü hızlandırmak gerekirse zeki çalışkan çocuklarımız ve gençlerimize sahip çıkmak için projeler hazırlar organize eder ve yapar.

1) Eğitim sekreteri üyelerimiz arasında ya da üçüncü kişiler eğitime yapmak istedikleri Maddi ve manevi katkılarını organize eder.

2) Organize olan bu Katkıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için araştırma inceleme yapar. Sonucu katkı sunana bildirir.

3) Eğitimli iş gücü yaratmak için yetkili makamlardan izin alarak mesleki kurslar açar. Yetkili makamların uygun görmesi halinde yetkili makamlarla iş birliği yapar.

4) Eğitimle ilgili yapılacak işlerle ilgili olarak projeler hazırlar yönetim kuruluna sunar yönetim kurulunun onayını alır. Çalışmalarında yönetim kuruluna rapor verir. Yönetim kurulu kararı doğrultusunda görevini yerine getirir.

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denekler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Yüksek Danışma Kurulu

Madde 12 – Yüksek danışma kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan derneğin asıl, fahri ve onursal üyeleri arasından seçilen on bir üyeden oluşur.

Kurul, seçimden sonra ilk yedi gün içerisinde eski YDK Başkanının daveti ile toplanır. Toplantıda kendisine bir Başkan, bir Başkan vekili, bir sekreter ve üye seçer. Aynı üye birden fazla dönem Başkan seçilebilir.

Kurul, yılda en az iki defa kurul Başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunu bağlayıcı değildir. Kurul Başkanı alınan kararları kamuoyuna duyurabilir. Müddetini doldurmadan Başkanlık makamı boşalırsa; Başkan vekili yüksek danışma kurulunu en geç bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırır. Toplantı üyelere en az on gün önceden yazılı iletilmek üzere yapılır. Bu görevi Başkan vekili yapmazsa genel sekreter yerine getirir. Bu şekilde toplanan yüksek danışma kurulu kendi içinde yeni bir Başkan seçer.

Yönetim kurulu gerekli gördüğünde yüksek danışma kurulunu birlikte toplantıya Çağırabilir. Yüksek danışma kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre, fahri üye, onur üyesi, sanayi, ticaret, tarım, hizmet ve diğer iş kollarında çalışan yasal ve gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu daire ve müesseseleri, Meclisler, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyelerini bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere devamlı veya geçici olarak davet edilebilir. Bu kişiler kurul oylamasına katılmazlar.

Kurulun Başlıca Görevleri

Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

Derneğin amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek. Yönetim kurulunun talep ettiği konularda, değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1) Üye aidatları: üyelerden giriş ödentisi olarak 3.000 TL, yıllık olarak da 1.200 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6) Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7) Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14 – Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunları hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 – Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Başkan ve üyelerce imzalanır.

2 – Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3 – Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4 – Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyaların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5 – İşletme hesabı defteri; Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri: alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgelerin alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 – (A) bendini 1, 2, 3 ve 6. Ait bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2 – Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usulü Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosun ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (dernekler yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “işletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında (31 Aralık) Maliye bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi uygulama Genel Tebliğlerine esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15 – Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri (Dernekler yönetmeliği EK-17’ de örneği Bulunan) “alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) Gider makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz ma ve hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği EK-14’te bulunan) Ayni yardım teslim belgesi ile yapılır.

Kişi kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal veya hizmet teslimleri ise (Dernekler yönetmeliği EK-15’ te bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı belgeleri Dernekler Yönetmelik EK 17 de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurul kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslim vealındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin husus larda Dernekler yönetmenliğinin ilgili hükümlerine ğöre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan)yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlaya bilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda denekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve gider belgeleri Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi 

Madde 16 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK 21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmenliği genel kurul sonuç Bildirimi) ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genek kurul sonuç bildirimine.

1) Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı.

2) Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (dernekler Yönetmenliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından yurt dışından yardım alması durumunda yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, hesap özeti ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerlerinde meydana gelen değişik (Dernekler yönetmeliği EK-24‘de belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) dernek organlarındaki değişiklik bildirimi” doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denedim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denedim kuruşlarınca denetim yapılmış olması, denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya denetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılması için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21 – Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikin ci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Zara Sanayici ve İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler. Alındı belgeleri. Harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların önenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse Zaralı öğrencilerin eğitimine yönelik olarak kullanılmak üzere Zara ilçesi kaymakamlığına devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneği defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurul üyeleri saklamakla görevledir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde 22 – Derneğin kurucu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Ali KÖSEDAĞ
2) Veysel DURSUN
3) Yüksel ARAS
4) Halim AYDIN
5) Arif GÜNEYSE
6) Fethi ARAS
7) Erdoğan DÖNER
8) Hüseyin KAPLAN
9) Ednan ŞİMŞEK
10) Kazım ALKAYA
11) Seyit Ahmet PALA
12) Yusuf Ziya KURT
13) Halil İbrahim YILMAZ
14) Süleyman DÖNMEZ
15) Naci BAŞÇİFCİ
16) Ruhi CANTÜRK
17) Fettah ŞAKAR
18) Ali Erdal BAŞEĞMEZ
19) Mehmet ŞAHİN
20) Mehmet Ali ÖZCÜ
21) Mehmet BAĞCA
22) Salih HANÇER
23) Sinan YARAR
24) Tahir YILMAZ
25) Ali ÖZTÜRK
26) Hasan GENÇ
27) Hüseyin AKTAŞ
28) Musa KÜRKCÜ
29) Erkan ÇINAR
30) Mehmet Akif BAĞCE
31) Ozan DİLSİZOĞLU
32) Bekir ALUÇ
33) Mahir AYDOĞDU
34) Muttalip ÇİFTCİ
35) Sedat COŞKUN
36) Hüseyin DELEN
37) Coşkun Murat YÜCEL
38) Nevzat KARAKEBEN
39) Rüşan UYSAL
40) Hasan ÇAYDAVUL
41) Gazi DİKEN
42) Osman YILDIRIM
43) Coşkun YILMAZ
44) Mehmet DİRİCAN

Hüküm Eksikliği

Madde 23 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunlara affen çıkarılmış olan Dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği dışarıda Temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adları, Soyadları ve Görev Alanları

Fethi ARAS – Başkan
Erdoğan DÖNER – Başkan Vekili
Hüseyin KAPLAN – Üye
Ednan ŞİMŞEK – Üye
Ozan DİLSİZOĞLU – Üye
Kazım ALKAYA – Üye
Seyit Ahmet PALA Üye
Nevzat KARAKEBEN – Sayman
Süleyman DÖNMEZ – Üye
Ahmet Turan ALTUN – Genel Sekreter

Bu tüzük, 23 (yirmi üç) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Musa KÜRKCÜ – Yönetim Kurulu Başkanı
Rufayi ŞİMŞEK – Başkan Vekili
Mehmet BAĞCA – Genel Sekreter
Muttalip ÇİFTCİ – Muhasip
Nur Ali AKKAŞ – Üye
Şenel ÇOBANOĞLU – Üye
Hüseyin TOPKAYA – Üye
Ali AKAR – Üye
Fikri KAYA – Üye
Coşkun Murat YÜCEL – Üye
Hilal KAPLAN – Üye
Cenan ŞAHİN – Üye
İnan BEKTAŞ – Üye
Mustafa Kubilay KARAKÖSE – Üye
Ahmet KURT – Üye
Esma Aybike SARIÇİÇEK – Üye
Cansu ALKAYA – Üye